#amazon(1330410945)

#adsense(728x90)

 

ファイル構成[edit]

/etc/init.d[edit]

/etc/rc[edit]

/etc/rc.local[edit]

/etc/rc.sysinit[edit]

/etc/rcn.d[edit]

/etc/rc.d[edit]

起動スクリプトの管理[edit]

確認[edit]

[root@host ~]# chkconfig --list [script-name]
NetworkManager 0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off
acpid      0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
anacron     0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
snip

追加・削除[edit]

[root@host ~]# chkconfig --{add|del} 'script-name

変更[edit]

[root@host ~]# chkconfig [--level run-level] script-name {on|off|reset}
 

#adsense(728x90)

 

トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2020-07-08 (水) 18:10:14